O mne

Zabezpečujem komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi

BOZP

 • Zabezpečenie služieb autorizovaného bezpečnostného technika
 • Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti práce, pracovného prostredia a hygieny práce
 • Posúdenie rizika a vypracovanie písomneho dokumentu o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami
 • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
 • Vyšetrovanie pracovných úrazov a vybavenie všetkých úradných povinností súvisiacich so vznikom pracovného úrazu
 • Vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP na pracovisku
 • Zabezpečenie školení v oblasti BOZP

OPP

V zmysle zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi a vyhlášky č. 121/2002 o požiarnej prevencii:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi (vedúci, ostatní a novoprijatí zamestnanci) a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie ochrany pred požiarmi (požiarna identifikačná karta, požiarna kniha, požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice, požiarno-bezpečnostné pokyny (bytovky), požiarny poriadok pracoviska, dokumentácia o školení zamestnancov o OPP a odbornej príprave protipožiarnych hliadok a pod.)
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
 • poradenstvo a konzultácie v oblasti ochrany pred požiarmi.
 • kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov 
 • Predaj materiálu pre oblasť ochrany pred požiarmi